Statut

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Rolniczej w Szczecinie ABSOLWENTAR

Rozdział I

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI i CHARAKTER PRAWNY

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Rolniczej w Szczecinie ABSOLWENTAR zwanego dalej Stowarzyszenie.

§ 2

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy Biura Karier i Promocji Absolwentów Akademii Rolniczej w Szczecinie, w porozumieniu i za zgodą władz Akademii Rolniczej.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104; z 1990 r. Nr 14, poz. 86; z 1996 r. Nr 27, poz. 118; z 1998 r. Nr 121, poz. 769; z 1998 r. Nr 106, poz. 668/.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.

§ 5

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy.

§ 6

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 7

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada odznakę organizacyjną w postaci znaczka z herbem Akademii Rolniczej w Szczecinie i napisem: ABSOLWENTAR.

Rozdział II

CELE, SPOSOBY ICH REALIZACJI ORAZ ŚRODKI FINANSOWE

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. budowanie więzi w środowisku absolwentów Akademii Rolniczej oraz promocja Uczelni i jej absolwentów,
 2. rozwój, pielęgnowanie i organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród absolwentów,
 3. promocja absolwentów Akademii Rolniczej w kręgach pracodawców,
 4. upowszechnianie oferty dokształcania i doskonalenia kwalifikacji oraz współpraca organizacyjna i merytoryczna z różnymi podmiotami w kształceniu i dokształcaniu,
 5. tworzenie możliwości kontaktów biznesowych wśród członków Stowarzyszenia,
 6. współpraca z władzami uczelni macierzystej w celu jej rozwoju,
 7. pielęgnowania tradycji akademickich,
 8. współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego i współpraca z organami samorządowymi oraz innymi instytucjami w celu podnoszenia świadomości obywatelskiej i rozwoju kulturalnego, w tym na rzecz społeczności lokalnych,
 9. prowadzenie działań i badań w obszarze ochrony i racjonalnego
 10. gospodarowania zasobami środowiska naturalnego i kulturowego,
 11. propagowanie i popularyzowanie zasad oraz osiągnięć ochrony i
 12. racjonalnego wykorzystywania zasobów środowiska naturalnego i kulturowego,
 13. utrzymanie i poszerzanie kontaktów absolwentów z macierzystymi Wydziałami przez wymianę informacji o ich działalności i osiągnięciach,
 14. kształtowanie etyki zawodowej i pielęgnowanie tradycji zawodów, do których przygotowuje uczelnia macierzysta,
 15. pobudzanie działalności społecznej absolwentów Akademii Rolniczej,
 16. udział w imprezach sportowych, społecznych i kulturalnych, organizowanych i współorganizowanych przez członków Stowarzyszenia.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. działania aktywizujące absolwentów Akademii Rolniczej,
 2. działania prawne i ekonomiczne,
 3. inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów stowarzyszenia,
 4. stałą współpracę z władzami uczelni macierzystej oraz z innymi organizacjami, między innymi poprzez udział w projektach unijnych,
 5. organizowanie szkoleń, konferencji i innych form działalności naukowej i popularyzatorskiej,
 6. organizowanie zjazdów koleżeńskich,
 7. budowę internetowej platformy komunikacji dla absolwentów Akademii Rolniczej w kraju i za granicą,
 8. organizowanie odczytów, spotkań, wycieczek oraz zebrań towarzyskich
 9. pozyskiwanie funduszów dla potrzeb działalności Stowarzyszenia,
 10. gromadzenie i publikowanie informacji o uczelni oraz o losach i sukcesach jej wychowanków,
 11. wspieranie inicjatyw członków Stowarzyszenia,
 12. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,
 13. współpraca z innymi podobnymi organizacjami w kraju i za granicą.

§ 10

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej ogółu swych członków.

§ 11

Środki finansowe Stowarzyszenie uzyskuje z następujących źródeł:

 1. składki członkowskie,

 2. składki członków wspierających,

 3. darowizny pochodzące od osób fizycznych i prawnych oraz spadki,

 4. dotacje z krajowych i europejskich funduszy pomocowych.

§ 12

Środki Stowarzyszenia mogą być użyte tylko na cele zgodne ze statutem.

§ 13

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 13 a

Budżet Stowarzyszenia ustala Zarząd, a zatwierdza Walne Zebranie Członków na okres 1 roku, przyjmując za okres rozliczeniowy rok kalendarzowy.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 14

Członkowie dzielą się na rzeczywistych, wspierających i honorowych.

§ 15

Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być każdy z absolwentów Akademii Rolniczej w Szczecinie, niezależnie od przynależności państwowej.

§ 16

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, która nie jest absolwentem Akademii Rolniczej, ale jest rekomendowana przez członka rzeczywistego Stowarzyszenia.

§ 17

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna przyjęta w poczet Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków.

§ 18

Członków rzeczywistych i wspierających, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 19

Członkowie rzeczywiści mają prawo do:

 1. czynnego udziału w obradach Walnego Zebrania Członków,

 2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

 3. zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia,

 4. korzystania ze wszelkich urządzeń i materiałów stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.

§ 20

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do:

 1. zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia,

 2. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,

 3. korzystania ze wszystkich urządzeń i materiałów Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.

§ 21

Członkostwo ustaje wskutek:

 1. złożenia przez członka pisemnego oświadczenia Zarządowi o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,

 2. przez wykluczenie członka ze Stowarzyszenia w wyniku uporczywego nie przestrzegania zasad i celów Stowarzyszenia, na podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów na wniosek co najmniej 10% członków Stowarzyszenia. Zarząd obowiązany jest powiadomić członka o treści uchwały, podając przyczyny wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie do 30 dni od daty doręczenia uchwały.

§ 22

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,

 2. przestrzegać postanowień Statutu,

 3. opłacać składki członkowskie,

 4. brać udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna,

 4. Sąd Koleżeński.

§ 24

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 25

Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.

§ 26

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, za wyjątkiem pierwszej kadencji, która nie trwa dłużej niż 1 rok od daty rejestracji Stowarzyszenia

§ 27

Władze Stowarzyszenia wybierane są w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.

§ 28

W przypadkach określonych w § 21 statutu albo rezygnacji z pracy w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej lub Sądzie Koleżeńskim uzupełnienie do statutowej liczby członków dokonywane jest przez Zarząd, a zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie Członków na najbliższym posiedzeniu.

§ 29

Uchwały Walnego Zebrania Członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach osobowych, zmiany statutu bądź rozwiązania Stowarzyszenia, zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów:

 1. w I terminie gdy obecnych jest co najmniej 50% liczby uprawnionych,

 2. w II terminie, tzn. po upływie 30 minut od zamknięcia posiedzenia w I terminie, bez względu na liczbę obecnych.

Walne Zebranie Członków może uchwalić zwykłą większością głosów głosowanie tajne w każdej sprawie.

§ 30

Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawach osobowych, zmiany statutu bądź rozwiązania Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym:

 1. w terminie I bezwzględna większością głosów, gdy obecnych jest co najmniej 50 % liczby uprawnionych,

 2. w terminie II, tzn. po upływie 30 dni kalendarzowych od zamknięcia posiedzenia w I terminie, zwykłą większością głosów.

§ 31

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne, zwoływane przez Zarząd, co najmniej raz w roku albo nadzwyczajne, zwoływane z inicjatywy Zarządu, na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 10% członków Stowarzyszenia.

§ 32

O terminie Walnego Zebrania Członków zawiadamia Zarząd pisemnie lub elektronicznie, członków co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania, informując jednocześnie o proponowanym porządku obrad.

§ 33

Termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków musi być wyznaczony przez Zarząd przed upływem 3 miesięcy od dnia otrzymania żądania na piśmie lub podjęcia uchwały.

§ 34

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:

 1. wybór przewodniczącego i Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

 2. podejmowanie uchwał w sprawach osobowych, zmiany statutu bądź rozwiązania Stowarzyszenia,

 3. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,

 4. uchwalanie kierunków pracy oraz wytycznych programowych Stowarzyszenia,

 5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 6. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz zatwierdzanie wytycznych finansowych Stowarzyszenia,

 7. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

 8. podejmowanie uchwał w sprawach przedłożonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński oraz członków,

 9. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków,

 10. upoważnianie Zarządu do wszelkich czynności prawnych wynikających z działalności Stowarzyszenia jako osoby prawnej,

 11. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

 12. zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków,

 13. załatwianie spraw innych.

§ 35

Zarząd Stowarzyszenia składa się z przewodniczącego, 2 wiceprzewodniczących, sekretarza oraz skarbnika.

§ 36

Zarząd jest organem kierowniczym i wykonawczym w zakresie bieżącej działalności Stowarzyszenia.

§ 37

Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące.

§ 38

W zebraniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 39

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia,

 2. zatwierdzanie rocznych planów pracy i preliminarzy budżetowych,

 3. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

 4. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za okres kadencji Zarządu i wniosków na Walne Zebranie Członków,

 5. wykonywanie uchwał Walnych Zebrań Członków,

 6. powoływanie sekcji i komisji problemowych oraz zatwierdzanie regulaminów działalności tych jednostek,

 7. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

 8. załatwianie wszelkich spraw finansowych Stowarzyszenia,

 9. protokołowanie odbywanych zebrań,

 10. zarządzanie funduszami Stowarzyszenia,

 11. prowadzenie rejestru członków,

 12. opracowywanie regulaminów związanych z działalnością Stowarzyszenia.

§ 40

Uchwały Zarządu są prawomocne, jeśli zostały podjęte w obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym z udziałem przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

§ 41

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 42

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu ? w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego i skarbnika.

 2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy, tj. przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz sekretarza lub skarbnika.

§ 43

Przewodniczący Stowarzyszenia lub upoważniony przez niego członek Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 44

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 45

Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna składająca się z 3 osób, spośród których na swym pierwszym zebraniu wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

§ 46

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być Członek Zarządu oraz członek Sądu Koleżeńskiego.

§ 47

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. wykonywanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Zarządu pod względem celowości, gospodarności, rzetelności oraz zgodności z prawem, postanowieniami statutu Stowarzyszenia i uchwałami Walnego Zebrania Członków, szczególnie w zakresie gospodarki finansowej,

 2. kontrola opłacania składek członkowskich,

 3. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z własnych czynności oraz wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

 4. przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli statutowej działalności Zarządu.

§ 48

Komisja Rewizyjna ma prawo do:

 1. wglądu w całokształt dokumentacji z każdej działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie,

 2. żądania wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia od związanych z tą działalnością członków Stowarzyszenia.

§ 49

 1. Komisja działa kolegialnie.

 2. Oceny i wnioski Komisji Rewizyjnej są ważne jeśli zostały podjęte zgodnie przez co najmniej dwóch jej członków.

§ 50

Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

§ 51

 1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia oraz między członkami a władzami Stowarzyszenia.

 2. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego powinno być wydane w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu sprawy.

§ 52

Członkiem Sądu Koleżeńskiego nie może być Członek Zarządu.

§ 53

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

 1. upomnienie,

 2. nagana,

 3. zawieszenie w prawach członka na okres 6 miesięcy do 1 roku,

 4. wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§ 54

Zasady i tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział V

FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 55

Gospodarka finansowo-księgowa prowadzona jest przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami,

§ 56

Fundusze Stowarzyszenia tworzy się ze środków uzyskanych w trybie wskazanym w § 11 statutu.

§ 57

 1. majątek Stowarzyszenia mogą stanowić ruchomości, nieruchomości i fundusze.

 2. majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej, uzyskanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 4. Stowarzyszenie prowadzi swoją gospodarkę finansową na podstawie preliminarzy budżetowych opartych na wytycznych Walnego Zebrania Członków.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 58

 1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.

 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb postępowania zawarty w § 30

 3. W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie Przepisy prawa o stowarzyszeniach.

/Stan na 7 stycznia 2010r./